VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.i-Lector.com

(dále jen „VOP“):

  

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Tyto VOP platí pro poskytování služeb výuky jazyků, provozované na internetovém portále www.i-Lector.com (dále jen „Služby“ a „Portál“), provozované firmou TIMEScz s.r.o., se sídlem Chobůtky 468, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 29198861, (dále jen „„Poskytovatel“).
VOP upravují vztahy mezi Poskytovatelem, na jedné straně a Objednatelem na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou Objednatel, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem těmito VOP a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.
Je-li smluvní stranou Objednatel, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem těmito VOP a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.
Tyto VOP stanovují práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele v rámci Smlouvy o poskytování služeb výuky jazyků, která bude uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem v souladu s těmito VOP (dále jen „Smlouva“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 
Čl. 2
Účel VOP
 
2.1
Účelem těchto VOP je: (i) úprava procesu uzavření Smlouvy, (ii) úprava vzájemných vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem, (iii) stanovení podmínek pro poskytování služeb specifikovaných v těchto VOP, (iv) poskytnutí práv k software ve vztahu k poskytovaným službám, a to vše zájmu poskytování služeb datového centra pro potřeby Objednatele.
 
Čl. 3
Uzavření Smlouvy
 
3.1.
Veškeré objednávky služeb učiněné prostřednictvím Portálu se řídí ustanoveními těchto VOP. Potvrzením objednávky Služeb Objednatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.
 
3.2.
Je-li Objednatel spotřebitelem, považuje se za návrh k uzavření Smlouvy (nabídka) umístění nabízených služeb na Portále, přičemž Smlouva vzniká odesláním objednávky Objednatelem a přijetím objednávky Poskytovatelem. Toto přijetí Poskytovatel neprodleně potvrdí Objednateli informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
 
3.3.
Není-li Objednatel spotřebitel, návrhem na uzavření Smlouvy je odeslaná objednávka Služeb Objednatelem a samotná Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Poskytovatele Objednateli s tímto jeho návrhem.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky a následně Smlouvy, je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito VOP. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Poskytovatel považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za uzavření Smlouvy.
Objednatel má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.
 
Čl. 4
Předmět VOP
 
4.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby datového centra v rozsahu, který byl Objednatelem zvolen na Portále (dále jen „Služby“), a Objednatel se zavazuje zaplatit za Služby Poskytovateli dohodnutou úplatu dle ceníku Služeb, který je uveden v aktuálním znění na Portále.
                                                                                   
4.2.
Specifikace Služeb může být Objednatelem zvolena a modifikována prostřednictvím webového rozhraní na Portále. Poskytovatel je povinen zřídit Objednateli přihlašovací účet (dále jen „Účet“), prostřednictvím kterého se bude Objednatel přihlašovat k Portálu, v rámci kterého získá přístup produktům, webům a službám Poskytovatele a možnost Služby dále modifikovat.
 
Čl. 5
Práva a povinnosti stran
 
5.1.
Poskytovatel je povinen zejména provádět činnosti při plnění Služeb s náležitou odbornou péčí a v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, které se vztahují k předmětu plnění Poskytovatele. Poskytovatel je rovněž povinen chránit oprávněně zájmy Objednatele, kterou mu jsou, budou a měly by být známy, a postupovat v souladu s pokyny obdrženými od Objednatele. Poskytovatel je dále povinen prostřednictvím oznámení na Portále s dostatečným předstihem oznamovat skutečnosti, které by mohly mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vyplývající z těchto VOP.
 
5.2.
Poskytovatel není oprávněn jakkoli cílit reklamu na Objednatele na základě údajů a informací pocházejících z obsahu umístěného do Služeb.
 
5.3.
Poskytovatel není odpovědný za občasná přerušení či výpadky Služeb. Podrobné informace o stavu Služeb je Poskytovatel povinen zveřejňovat na svém Portále. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu Objednatelova obsahu umístěného do Služeb, který nebyl ze strany Objednatele pravidelně zálohovaný.
 
5.4.
Objednatel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření, která zajistí, že:
i. Služby budou využívány v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění;
ii. se rámci využívání Služby nebude zapojovat do aktivit, které jsou škodlivé pro Služby nebo které jsou škodlivé jinými způsoby (např. viry, pronásledování, nenávistné projevy, násilí proti ostatním);
iii. rámci využívání Služby nebude porušovat práva třetích osob (např. neoprávněné sdílení autorsky chráněných děl);
iv. se rámci využívání Služby nebude zapojovat do aktivit, které porušují soukromí třetích osob;
vi. Služby nebudou používány k jakýmkoliv jiným způsobem, který by byl v rozporu se zákony České republiky, případně i jiných jurisdikcí, ze kterých umožní Objednatel přístup k poskytovaným Službám.
 
5.5.
Poskytovatel si vyhrazuje právo obsah Objednatele kdykoli zamítnout nebo jej odebrat ze Služeb, pokud zde bude důvodné podezření, že obsah porušuje platné právní předpisy nebo tuto Smlouvu, zejména ustanovení odst. 5.7. těchto VOP, či překračuje limit úložiště nebo velikost souboru.
 
 
5.4.
Poskytovatel není oprávněn jakkoli využívat a zpracovávat jakékoli osobní údaje Objednatele.
 
 
Čl. 6
Software
 
6.1.
Poskytovatel v rámci využívání Služeb poskytuje Objednateli veškeré licence k software vztahující se ke Službám dle Smlouvy a následně ke Službám, které budou zvoleny z účtu Objednatele prostřednictvím Portálu.
 
6.2.
Ve smyslu odst. 6.1. těchto VOP se software, poskytovaný jako součást Služeb, řídí podmínkami uvedenými v těchto VOP (pokud k nim není dodávána samostatná licenční smlouva) a je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, s tím, že licence je poskytována formou nájmu na měsíční bázi. Poskytovatel si vyhrazuje všechna práva k software, která nebyla výslovně udělena Poskytovatelem v rámci licenčních podmínek.
 
6.3.
Cena za poskytování licence k software je součástí ceny dle této VOP a je stanovena dle platného ceníku Poskytovatele, který je uveřejněn na Portále.
 
6.4.
Objednatel není oprávněn jakákoli obcházet technologická bezpečnostní opatření v software nebo ve vztahu k software či Službám rozkládat, dekompilovat a provádět zpětnou analýzu žádného software a dalších součástí Služeb, které jsou dodávány spolu s nimi nebo jsou dostupné jejich prostřednictvím, pokud to výslovně nepovolují platné autorské zákony. V takovém případě lze tyto úkony provádět pouze v rozsahu stanoveném zákonem. Dále Objednatel není oprávněn oddělovat komponenty software nebo Služeb k použití v různých zařízeních, publikovat, kopírovat, pronajímat a půjčovat software a Služby za poplatek nebo bez poplatku a převádět vlastnictví software, jakékoli licence k softwaru nebo jakákoli práva k přístupu nebo používání Služeb. Objednatel nesmí používat Služby a software jakýmkoli nepovoleným způsobem, který by mohl narušit jejich použití jinými uživateli nebo umožnil získání přístupu k jakékoliv Službě, datům, účtu nebo síti. Objednatel není oprávněn umožňovat přístup ke Službám prostřednictvím neautorizovaných aplikací třetích stran.
 
 
Čl. 7
Doba plnění
 
7.1.
Poskytovatel se zavazuje sjednané Služby poskytovat po dobu trvání Smlouvy. Pokud nebyla při sjednána jiná varianta, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou. Strany se mohou dohodnout na ukončení trvání Smlouvy ke kterémukoli dni. Každá ze stran je oprávněna Smlouvu jednostranně vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. Bez ohledu na shora uvedené je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany Objednatele. Za podstatné porušení se považují případy, kdy Objednatel poruší důležitou povinnost vyplývající těchto VOP. Jako důležité povinnosti vyplývající z VOP lze chápat jakékoli závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění ustanovení těchto VOP a o kterých mohou strany obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem těchto VOP, zejména opakované prodlení Objednatele s úhradou ceny za poskytování Služeb. Poskytovatel je oprávněn rovněž odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel užívá pouze bezplatné Služby a nepřihlásí se do svého uživatelského účtu po dobu alespoň 3 měsíců.
 
7.2.
Pokud platnost a účinnost Smlouvy zanikne, právo Objednatele Služby využívat okamžitě zaniká a platnost veškerých licencí na používání software dle této Smlouvy končí.
 
Čl. 8
Cena Služeb
 
8.1.
Smluvní cena za Služby poskytované dle Smlouvy je stanovena ve vztahu k rozsahu užívání Služeb zvolených na Portále, a to na základě ceníku uveřejněného na Portále. Pokud není stanoveno v ceníku jinak, je cena tvořena na měsíční bázi. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat určité Služby zdarma, a to určité skupině (spotřebitelům) nebo bez omezení.
 
8.2.
Cena bude hrazena na základě daňových dokladů vystavených na vrub Objednatele, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Cena je splatná vždy nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu Objednateli, a to na bankovní účet Poskytovatele uvedený v příslušném daňovém dokladu. V případě prodlení s placením ceny je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž Poskytovatel nemá povinnost po dobu nezaplacení vystavené faktury Objednateli poskytovat Služby.
 
Čl. 9
Odpovědnost za škody a vady
 
9.1.
S výjimkou případu skrytých vad, jednání ve zlé víře, nebo vad, které způsobily, že využívání Služeb není možné, jsou Služby poskytovány „jak stojí a leží“, „se všemi chybami“ a „jak jsou dostupné“. Poskytovatel nezaručuje přesnost ani aktuálnost informací, které jsou k dispozici prostřednictvím Služeb.
 
9.2.
Každá ze stran nese odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku porušení jejích povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či vyplývajících z těchto VOP. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
 
9.3.
Žádná ze stran Smlouvy neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze stran dále neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku zapříčiněným výlučně v důsledku prodlení druhé strany, nebo v důsledku okolnosti vylučujících odpovědnost ve smyslu odst. 9.1. těchto VOP.
 
9.4.
Strany se dohodly na tom, že maximální výše škody vzniklé v důsledku porušení povinností dle těchto VOP, kterou je povinen Poskytovatel uhradit Objednateli, je limitována částkou, která se rovná výši měsíční ceny Služeb stanovené dle čl. 8.1. těchto VOP, a to ve výši platné k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla škoda způsobena.
 
 
Čl. 10
Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, který je spotřebitelem
 
10.1.
V případě, že se Objednatel, které je spotřebitelem, rozhodne Smlouvu z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby neprodleně informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky). Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Objednateli bylo umožněno začít využívat Služby, tj. pravidelně od okamžiku uzavření Smlouvy. Poskytovatel není oprávněn začít poskytovat Služby před uplynutím výše uvedené 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Pokud Objednatel bude požadovat, aby Poskytovatel započal s plněním Služeb před uplynutím této lhůty, je povinen o to výslovně zažádat prostřednictvím Účtu. V okamžiku započetí s plněním Služeb ze strany Poskytovatele ztrácí Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy.
 
10.2.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel Poskytovatele o svém odstoupení od Smlouvy informovat na adrese, nebo e-mailem: info@times.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat po Objednateli poměrnou část ceny za Služby v případě, kdy již bylo započato s plněním.                                                                                                                                                                                        
 
10.3.
Právo na odstoupení od Smlouvy Kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
Čl. 10
Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího a Objednatele, který není spotřebitelem
 
10.1.
Prodávající a Objednatel, který není spotřebitelem, jsou od smlouvy oprávněni odstoupit dle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 
 
Čl. 11
Změna VOP
 
11.1.
Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP a ceník poskytovaných služeb, a to pokud: (i) je to nezbytné s ohledem na příslušné zákony, mimo jiné včetně změny takového zákona; (ii) je to nezbytné z technických důvodů; (iii) je to nezbytné k zajištění provozování a optimalizace Služeb; (iv) dojde ke změně cen poskytovaných Služeb. O zamýšlené změně je Poskytovatel povinen informovat Objednatele před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem, a to nejpozději 30 (třicet) dní před nabytím účinnosti takové změny. Objednatel je oprávněn v tomto případě odstoupit od Smlouvy nejpozději 7 (sedm) dní před nabytím účinnosti takové změny. Pokud Objednatel od Smlouvy v této lhůtě neodstoupí, vyjadřuje tím souhlas s příslušnou změnou této Smlouvy a/nebo ceníku. Na tuto skutečnost je Poskytovatel povinen v oznámení o změně Objednatele upozornit.
 
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
 
12.1.
Tyto VOP včetně Smlouvy a všechny právní vztahy s nimi související se řídí a budou vykládány v souladu občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 
12.2.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto VOP. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části VOP, jež pozbyla platnosti.
 
12.3.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 31.3.2015.